Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

SMS hay

SMS 1:

.+""-.,_,.-""+.
#"-.Happy_.-"#
*'+.New+"+*
+-.Year.-+
"-._.-"
"-..-*"-..2011.-*"-..-"
SMS 2 :

*♥♫.............. . best wishes……… ...*•♥•*..........
...... for a …… ...
*♥♫♫♥*\'.......... Merry Christmas.... *♥•♦♫••♥*
••••••••• and •••••••••
*♥☺♥☺♥☺♥*
......Happy New Year ......
*♥
•♥#♠♥#♥•♥*\'*
\' . ...*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫*
\' ...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺ ♥♥*
\' ..*♥♥♣♫♥♣♥ ♥♣♥♫♣♥♥*\'
\'*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*\
SMS 3:

{@}
*{@} {@} {@}*
:* {@} * {@} * ;*
' @}* {@} *{@}'
* ; {@} * ;
\ \ \ | / / /
\ \ Y / /
\ | /
/()\
♥♥♥♥♥
»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
SMS 4:(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)
».·º`·. I s2 U .·´º·.«
(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~....♥.....~[.-"
(_.-"§"-._)

SMS 5:
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
mai mai ben nhau!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´
`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´


SMS 6 :(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~.....♥......~[.-"
(_.-"§"-._)
(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~[....♥....]~[.-"
(_.-"§"-._)


SMS 7:☆('''*.*''')☆
('''*.*'''). ,.('''*.*''')
'*., I love you."
☆ ('''*.*''')☆
'* ☆*'
.*"" ._. ""*._. ""*.
".☆Förever☆ ."
" ._. "" ._. "SMS 8:
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
I___LOVE___YOU
(¯`v´¯)(¯`v´¯)F
.´¯`·.¸.·´ `·.¸.·´ ¯`.O
`.....ILOVEYOU....´r
`.. ................. ..´e
` ............´v
".."er
☆('''*.*''')☆
('''*.*'''). ,.('''*.*''')
'*., I love you."
☆ ('''*.*''')☆
'* ☆*'
★。☆ 。★。☆
____for________
(¯`v´¯)_ever____
`•.¸.•´_____♥__
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥__
___♥___ONE___♥___
_____♥_LOVE _♥__ __
_______♥___♥______
_________♥_______
()""() ()""()
( ,'o')") ("('o', )
(,,)(")(") (")(")(,,)
Chung minh se luon hp!
.*"" ._. "" ._. ""*.
". I☆U ."
" ._. "" _ . "
。 .. __::_____ ★ 。
☆ /_______/ \ 。。
。 |_画_画 _|_| ☆ 。
♀Ck iu vk♂
(\ _ /) (\ _ /)
(^_^) (^_^)
☆(") (") (") (")☆
Mai2 ben nhau em nhe
------★☆★------


SMS 9 :loading. 0%


loading.. 25%


loading... 50%


loading.... 75%


loading. 90%


loading.. 99%


loading...99,5%


loading.... 100%

||||||||||||||||||||||

C __


Ch __


Chu __


Chuc __


Chuc T __


Chuc Th __


Chuc Thi __Chuc Thi T __


Chuc Thi To __


Chuc Thi Tot __.-**+_+**-.**-.
( Vào Đại Học )
'"*,._;";_,._;";_,.*"'SMS 10:("._.)
,/"""\, <= ;-)
|_||_|Pé (._.\\
iu => ,/''''''\,
"|"'"|"("._.) I (._.*)
,/"""\, LØ ,/"'""\,
|_||_| V€ "|""'|"


6 thag sau..S2 ("._.)._.*)
/""¤""\ S2
+ "|_| "||"'
+ ("-}{-\\ * * /""S2""\ +
+ "|_| "||"' *1 nam sau. . . . .


+" *-._S2_.- * "+
"+("._.)(._.*\\+"
"+.,.+"


2 nam sau. . . . . .("._.)(._.*\\
(*._.) /""S2""\ (._.")
/""*\ "|_|" ||"" /"'+\

Forever


... .. . . ..!!!

________
/________/l
l_.*._.*._l/
l*.*.l l
_l.*.*l l_
/_l*.*.l /_/l
l_.*._.*._ .l/
love you.+**\.+**-__-**+./**+.
/..././.*+Lamwen+*.\.\...\
/.+* *+. .+* *+.\
*+*


.+**\.+**-__-**+./**+.
/..././.*+ di ban +*.\.\...\
/.+* *+. .+* *+.\
*+*.+*"*+..+*"*+.
(( CHỨNG ))
"+. NHẬN .+"
*+. .+*
.+*"*+..+*"*+.
(( ĐỘC ))
"+. THÂN .+"
*+. .+*
.+*"*+..+*"*+.
(( ĐỘC ))
"+. THÂN .+"
*+. .+*

._
_.
-._
_.+
+-._
_.+"
-+-._
.
_.+"
.-+-._
."
_.+"
.-+-._ .
" ."
_.+"
.-+-._ -.
". ."
_.+"
.-+-._ +-.
". ."
" _.+"
.-+-._ -+-.
". !."
"+ _.+"+
.-+-._.-+-.
". u!."
"+._.+"+.
.-+-._.-+-.
". ou!."
"+._.+"+._
.-+-._.-+-.
". you!."
"+._.+"+._.
.-+-._.-+-.
". e.you!
"+._.+"+._.+
.-+-._.-+-.
". ve.you!
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-.
". ove.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -.
". Love.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -+-.
".I.love.you!."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-._.-+-.
".I.love.You!."
"+._.+"+._.+"_!.-------..
/ .----._/
/ /__/""/
'.________/ood

/""". / "'"/
/ \/ /
/ /\ /
/__,/ \___/ight!

.-+-._.-+-.
". E ."
.-+-._.-+-. ._.-+-.
". Yeu ." a ."
"+. _.+' +._.+"____::__ .-+-._.-+-.
/\_______\ ". Q&T ."
|_|___::___| '+.__.+'I / forever
Love / only
You / love1
2
3_
/\
|_|___
/\___
|_|_______
/\___
|_|___:____::
/\_____
|_|___::_____::___
/\________\
|_|___:_:___|
NGOI NHA
VA NHUNG DUA TRE!

.:!|!:._.:!|!:.
"::: anh :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: yeu ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: em .::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":: mai mai ! ::"
"'-!|!-""-!|!-'"(


(\


(\_


(\_/


(\_/)


(\_/)
(

(\_/)
(^

(\_/)
(^_

(\_/)
(^_^

(\_/)
(^_^)

(\_/)
(^_^)
(
(\_/)
(^_^)
("
(\_/)
(^_^)
(")
(\_/)
(^_^)
(") (
(\_/)
(^_^)
(") ("
(\_/)
(^_^)
(") (")
(\_/)
(^_^)♥
(") (")
(\_/) (\_/)
(^_^)♥
(") (")

(\_/) (\_/)
(^_^)♥(^_^)
(") (")
(\_/) (\_/)
(^_^)♥(^_^)
(") (") (") (") 
(^_^)|(^_^)
--"yeu"--
@...\......


..@.!!!.@..
@..(^_^)..@
--"yeu"--


.*""""*.*""""*.
*(^-^)(^^*)*
"*.= =.*"


^ ^
( `@' ) ^ ^
o o( ` @' )
O ...OO ... O
Happy together!!


/)/) (\(\
(^.^) (^_^ )
('')("))o(")(") )/
Happy together!!


.*....**....*.
_(^_^)(^_^)_
( # )( * )
happy together!!


(\_/) (\_/)
(^.^)_(^.^)
( # )( * )/
happy together!!


@ @
(' <>^ )
*( )^( )*
~^^~^^~~
happy together!!


*~*~*~*~*~*~*
**[>o<]{^\\**
~**Ho^n**~


@@ @@
(*^^)yeu(^^*)
...//.......\\........


_0*0`_$$$_
/(^-^) (^.^*)
/ii@@ii$$$
marry me!!!


@-,-'-,--
bong hong cho em


(\(\ good night honey
(_ _)Zzzzzz
((")("))


/)/)ngu ngon
(_ _)Zzzzzz
((")("))


(\__/)
(>'o'<)
(")_(")
I LOVE YOU


\^_^/ .("")
Dzoooo^


\^_^/ .("")(""). \^_^/
Dzoooo^


__
#..# em gai
.)(. de thuong
||


~.. em
,>>. de thuong
||


,,,
'.. hot boy
.||.
||


(\(\ /)/)
(^ ^) (^ ^)
((")("))((")("))o
side by side


meo meo
(\ /)
(,,)(='.'=)(,,)


(\/)(^_^)(\/)
...\ /...


///^{o_o}^\\\
~~^^~^^~~


("\('o')/") hu`
\../


<(-.-)>
( .. )/


( o Y o )
Xxx
\ /


0oO¯\ (¬_¬)/¯Oo0
( )


\../_<°)))><
bat ca


._______.
/________\
| [ ] |__| |
|____|__|_|
my home


._______.
/________\
| [ ] |__| |
|____|__|_|
mai am gia dinh


<(-'.'-)> <(-'.'-)>
( .. )/ \( .. )


@-,-'-,--
bong hong tang me


/\ Xmast
/* \ *o*o*
/ + \
/ o . \
||


/_\ Xmast
_(^_^ ) _%
( # ) /


.*....**....*.
_(^_^)_(^_^)_
( # ) ( * )
merry chrismast


(<_>) buon qua
("" "")


(>_<) dau qua
("" "")


(^ ^) vui qua
(""")


{ o.(\_/).o }
noi khung


`(•.°)~ khu`ng


(-_-#) gia^.n
( o )


(~.~) buon ngu~
Zzzzzzz


(¬_¬) lie^'c lie^'c


(T_T) khoc' qua' troi`


(0_<) da' long nheo


(^ 3^) kiss u


($_$) tham tien


(x_x) chet roi


<(^_^)>,(>^_^)>
dancing


(¬_¬)/¯ "It's good... to go!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét